miércoles, 4 de abril de 2012

Ordenança municipal de Tortosa referent a l'us de les bicicletes

Aquí teniu el punt de l'ordenança municipal de Tortosa que parla de les bicicletes ...

3. Bicicletes (Punt afegit en virtut d'acord de Ple de 5-12-2011)1. Les bicicletes circularan obligatòriament pels carrils bici segregats. Preferentment per la resta de carrils bici, per les calçades en zones 30 o per les vies senyalitzades específicament. Quan no existeixin aquests circularan per la calçada. Quan es donin les condicions previstes a l'apartat 6 d'aquest article, podran circular per les voreres.
2. Quan el carril bici estigui situat en vorera, els vianants el podran creuar, però no hi podran romandre ni caminar-hi. Els ciclistes respectaran sempre la preferència de pas dels vianants que el travessin i no podran superar la velocitat de 20 Km-h.
3. Quan el carril bici estigui situat en calçada, els vianants l'hauran de creuar pels llocs degudament senyalitzats i no el podran ocupar ni caminar-hi.
4. Quan els ciclistes circulin per la calçada, ho faran obligatòriament pels carrils més propers a les voreres, tot podent ocupar la part central d'aquests. Quan estigui expressament permès i senyalitzat, les bicicletes podran circular pels carrils reservats a altres vehicles.
5. Les bicicletes, a la calçada circulant com a vehicles, gaudiran de les prioritats de pas previstes en les vigents normes de trànsit.
6. En el cas de que no existeixi carril bici o altre via de les especificades en l'article 14.1, les bicicletes podran circular, excepte en moments d'aglomeració de vianants, per:
a) les voreres, andanes i passeigs de més de 5 metres i 3 metres d'espai lliure.
b) parcs públics i àrees de vianants.
c) zones de prioritat invertida en els dos sentits de circulació.
Als efectes expressats en aquest article, s'entendrà que hi ha aglomeració quan no sigui possible conservar 1 metre de distància entre la bicicleta i els vianants que hi circulin, o circular en línia recta 5 metres de manera continuada.
Les condicions de circulació de les bicicletes en aquests espais reservats per als vianants seran les següents:
a) Hauran de respectar sempre la preferència dels vianants.
b) Adequaran la velocitat a la dels vianants, sense superar els 10 Km-h.
c) S'abstindran de fer qualsevol maniobra que pugui afectar a la seguretat dels vianants, respectant la distancia de 1 metre de separació.
d) Hauran d'evitar circular a menys d'1 metre de les façanes.
7. Als carrers i vies urbanes d'especial ús, aglomeració i-o habitual concentració de persones, l'Ajuntament establirà aquelles restriccions que consideri oportunes.
8. Els conductors de bicicletes no podran circular amb el vehicle només en una roda, ni agafar-se a vehicles en marxa.
9. Els conductors de vehicles motoritzats que pretenguin avançar a un ciclista extremaran les precaucions, canviant de carril de circulació i deixaran com a mínim, un espai lateral de 1,5 metres entre la bicicleta i el vehicle.
Els conductors de vehicles motoritzats, quan circulin darrera d'una bicicleta, mantindran una distancia de seguretat prudencial i proporcional a la velocitat, que mai podrà ésser inferior a 3 metres.
10. Els altres vehicles no podran circular ni aturar-se en els carrils reservats per a bicicletes.
11. Les bicicletes hauran de dur un timbre, i quan circulin de nit han de dur llums i elements reflectants (al davant de color blanc, i al darrera, de color vermell) degudament homologats que permetin la seva correcta visualització pels vianants i conductors.
12. Les bicicletes podran dur remolc, homologat, per al transport de persones, animals o mercaderies, quan el conductor sigui major d'edat i sota la seva responsabilitat.
En cas de bicicletes que, per construcció, no puguin ser ocupades per més d'una persona podran transportar un menor de fins a 7 anys quan el conductor sigui major d'edat i sota la seva responsabilitat, en un seient addicional i amb un casc que hauran de ser homologats.
13. Les bicicletes s'han d'estacionar preferentment als llocs que habiliti l'Ajuntament o en altres sempre que es deixi un espai lliure per als vianants de tres metres. Està especialment prohibit lligar-les a arbres, semàfors, bancs o altres elements adossats a les façanes i en els llocs recollits en els títols cinquè i sisè d'aquesta Ordenança..
14. És d'aplicació a les bicicletes el que disposa l'article 37 d'aquesta Ordenança quant a retirada de vehicles, especialment quan causi deteriorament del patrimoni públic per lligar-les on tenen específicament prohibit.

I aquí el text sencer.

No hay comentarios:

Publicar un comentario