lunes, 7 de septiembre de 2015

Manifest Ciclista 27S

Manifest Ciclista 27S, de l'Assemblea Catalana d'Entitats de la Bici

12 propostes per una Catalunya ciclable

La convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya anunciada pel proper 27 de setembre es perfila com a moment clau del present i futur del nostre país. Les aspiracions nacionals i la recuperació de drets socials seran els principals focus d’atenció de la convocatòria electoral, però en aquest context serà important comptar també amb elements estratègics que puguin contribuir a la transformació del país de forma concreta, palpable i significativa els propers anys.
No cal esmentar els problemes que a nivell de mobilitat té el país, costos incalculables provocats per les congestions endèmiques que no s’han sol·lucionat de cap de les maneres, costos ambientals amb índexs de contaminació que superen en algunes ciutats els nivells permesos per la Unió Europea, afegits a la greu contaminació acústica que lluny de tota reducció no fa més que augmentar. Costos també per a la vida humana en forma d’accidents previsibles encara massa nombrosos o els efectes negatius per a la salut deguts a la manca d’activitat física regular. Tot plegat malgrat els anuncis i les constatacions de l’arribada del canvi climàtic i del progressiu esgotament dels combustibles fòssils, senyals que massa sovint són obviades i menystingues a l’hora de governar i concretar les polítiques públiques.
El debat sobre l’emancipació de Catalunya ha d’implicar també un major grau de responsabilització en relació als reptes ambientals i climàtics de caràcter global, l’assumpció dels compromisos fixats dins el marc europeu en aquests àmbits, i l’obligada transició cap a una model de societat que pugui funcionar amb menys consum energètic que l’actual, amb menys dependència del petroli i que faci possible una millora de la qualitat ambiental i de vida.
Ha arribat l’hora que les minses polítiques favorables a l’ús dels sistemes de transport sostenibles, i sobretot aquell que es realitza amb el propi esforç dels usuaris, esdevingui una prioritat en la definició de les politiques ambientals i de mobilitat. És en aquest sentit que una aposta ferma per la “normalització” de la bicicleta com a mitjà de transport quotidià i habitual arreu del territori pot esdevenir un element transformador, concret i palpable, amb importants efectes sobre la qualitat ambiental i la salut pública, que ens ajudi a reduir el nostre consum energètic, fent-nos més resilients com a societat, i que contribueixi a humanitzar les nostres poblacions i a donar valor al nostre territori vertebrant-lo d’una forma més propera i accessible per tothom.
Per tot això, l’Assemblea d’Entitats de la Bicicleta de Catalunya davant les eleccions del 27S, planteja aquestes 12 propostes per tal que partits i plataformes electorals que s’hi presentin puguin incorporar-les com a pròpies als respectius programes electorals, i a l’hora, perquè persones i entitats del país puguin adherir-s’hi i visualitzar el suport de la ciutadania per avançar cap a una Catalunya ciclable, des de la voluntat que aquest sigui un aspecte transversal i compartit del model de país que volem pel futur.
1. Articular una xarxa bàsica intermunicipal, centrada en millorar la connexió entre nuclis urbans, i entre aquests i les estacions de transport públic, els centres d’activitat econòmica i altres grans centres generadors de mobilitat. Una xarxa que complementi les vies ciclables d’interès cicloturístic. Això hauria d’implicar també a curt termini la senyalització de totes les vies que, encara que puguin ser millorables, ja fan practicable aquesta connectivitat intermunicipal.
2. Oferir des de la Generalitat incentius i suport als municipis perquè augmentin l’ús de la bicicleta, amb una atenció especial en la promoció de la bicicleta en aquelles relacions origen-destinació on predomina el cotxe i la motocicleta, i en aquest sentit amb un polítiques específiques per a la promoció de la bicicleta elèctrica (per a distàncies llargues, zones amb pendents pronunciats), i per la incorporació de bicicletes familiars i de càrrega en la mobilitat quotidiana.
3. Facilitar la intermodalitat entre la bicicleta i altres mitjans de transport, especialment amb el transport públic, promovent aparcaments segurs en estacions amb prou capacitat per absorbir un nombre creixent d’usuaris pels propers anys, facilitant el transport de les bicicletes en els serveis de gran capacitat, i promovent serveis de primera i última milla en bicicleta en aquelles estacions on es puguin captar nous usuaris cap al transport públic. Així mateix, cal que les Autoritats Territorials de la Mobilitat incorporin la bicicleta com a opció de mobilitat.
4. Promoure la instal·lació generalitzada d’aparcaments segurs per a bicicletes als equipaments, en general al conjunt dels nuclis urbans i en punts on hi hagi demanda d’usuaris. Alhora, facilitar la implantació d’aparcaments residencials col·lectius en sòl privat o públic, dotant-los de facilitat per la recàrrega de bicis elèctriques quan calgui.
5. Desenvolupar una normativa pròpia de trànsit que permeti regular amb claredat la circulació amb bicicleta per tot tipus de carrers dins els nuclis urbans amb nivells elevats de seguretat i confort, possibilitat l’ús de bicicletes i accessoris que permeten conciliar la vida quotidiana i familiar amb la mobilitat amb bicicleta (remolcs, dues cadiretes, tricicles, etc) i que puguin fer d’aquesta un vehicle versàtil i adaptat a les diverses necessitats. Així mateix, i mentre sigui necessari, caldria influir en les normatives de caràcter estatal en la línia del que es planteja en aquest punt.
6. Promoure l’ús de la bicicleta des de l’àmbit educatiu per tal que les generacions més joves es familiaritzin amb el seu ús quotidià i contribueixin a normalitzar-la com a sistema de mobilitat habitual. Caldria introduir la bicicleta en la formació sobre educació vial, i incorporar-ne el seu coneixement i ús a nivell curricular. De forma més general, caldria desenvolupar estratègies d’educació i formació al conjunt de la població amb l’objectiu de millorar la convivència entre els diversos modes de transport i aprofundint en una cultura de major respecte cap als modes de transport no motoritzat i més vulnerables.
7. Crear incentius econòmics per la mobilitat en bicicleta, especialment en la mobilitat als centres de treball i per motius laborals, per tal de premiar les externalitats positives que té aquest sistema de transport, tal i com es fa ja a diversos països europeus des de fa temps i recentment també a França.
8. Impulsar i promoure sistemes de distribució urbana de mercaderies amb bicicleta, amb molt menys impacte ambiental que el generat pels vehicles de transport convencional, i més eficients per a resoldre l’última milla de la cadena de distribució en àmbits urbans, especialment en nuclis històrics amb àrees peatonalitzades i restriccions d’accés al trànsit motoritzat.
9. Difusió i promoció de l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport adient per resoldre una gran part de les necessitats de mobilitat de la població catalana. Aquesta promoció hauria de fer-se des d’una perspectiva constructiva i donant arguments des de diferents perspectives (salut de les persones, medi ambient, economia, consum energètic, ocupació de l’espai públic, contaminació acústica, relacions socials, desenvolupament local, autonomia de les persones, etc.).
10. Promoure Catalunya com a país cicloturista connectat amb Europa i el Mediterrani, desenvolupant la xarxa actual d’itineraris i articulant-ne de nous, incorporant traçats fluvials, camins de ronda i altres recorreguts amb pendents moderats, i promovent una aproximació respectuosa als entorns naturals que n’afavoreixi la seva conservació i re-valorització.
11. Per desenvolupar tots aquests punts es considera necessaria la redacció i aprovació d’un nou Pla estratègic de la Bicicleta, comptant amb la participació de les organitzacions d’usuaris i de les diverses administracions, amb pressupost i calendari d’execució, que contempli els anteriors punts, i que porti associat el compromís per part de la Generalitat de fer-ne el desplegament i l’execució prevista.
12.Per garantir el seguiment i la coherència en el desenvolupament del pla es considera necessaria la creació d’una Direcció General específica que permeti identificar dins el govern una persona de referència en matèria de mobilitat amb bicicleta, amb capacitat i funcions de coordinació interdepartamental, i d’una comissió o sistema permanent de coordinació entre administracions i amb organitzacions d’usuaris, amb l’objectiu de desenvolupar i desplegar amb èxit el nou Pla Estratègic de la Bicicleta.
BACC
MOU-TE EN BICI
BITER
GRANOLLERS PEDALA
COORDINADORA CATALANA D’USUARIS DE LA BICICLETA
BARNA PEDALA
BICI BAIX
CICLOAMICS DE SABADELL
RECIRCULA BICICLETES DEL POBLE NOU
BICICAMP
ME MOC EN BICI
VAIC
BICICLOT
CONECTASQ
GREMI DE COMERCIANTS DE BICICLETES DE CATALUNYA
MBICI
CCSJD

viernes, 26 de junio de 2015

Carta a l'ajuntament de Tortosa, juny 2015

Carta a l’ajuntament de Tortosa sobre els carrils bici a la zona de Sant Llàtzer. Juny de 2015

Us escrivim en nom del col·lectiu Me Moc En Bici, l’únic col·lectiu d’usuaris de bicicleta com a transport urbà a les Terres de l’Ebre. El nostre objectiu és el de promoure i millorar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport urbà a Tortosa i a altres poblacions de la vora. En aquests últims anys s’han fet diverses actuacions a Tortosa referent a l’ús de la bicicleta, com són més aparcaments i carrils per a bicicletes, de la qual cosa n’estem molt agraïts ja que pas a pas sembla que Tortosa podria esdevenir una ciutat més sostenible, i més orientada als ciclistes, amb més comoditat i seguretat per a tots els usuaris de la via pública.

Per aquest motiu també voldríem poder participar en les decisions que afecten aquest tipus d’actuacions. El dia 23 gener de 2015 vam presentar una instància/carta oberta a l’ajuntament de Tortosa suggerint que evaluessen la nostra proposta de fer un carril per a bicicletes al costat de l’Avinguda Canigó a Tortosa, una proposta que ja havíem traslladat en persona a l’ajuntament al novembre de 2014. Encara no hem rebut resposta a la nostra instància/carta però sí que hem vist a través de la premsa i en situ, que l’ajuntament aposta per fer el carril bici pel carrer Barcelona i no pas a l’Av. Canigó. Ens agradaria fer dos comentaris al respecte:

1. Continuem pensant que no és massa tard per a repensar el projecte i ubicar el carril bici a l’Av. Canigó per tots els avantatges que vam enumerar en la primera carta (no hi ha cruïlles; es faria un passeig de lleure com a la zona dels Portals de Tortosa; es pot combinar amb actuacions per pacificar el trànsit pels voltants de la nova escola/institut i fer una zona pensada més per a vianants/ciclistes etc.). Entenem que el motiu principal per no triar aquesta opció en el seu moment són els aparcaments que es “guanyen” a l’Av. Canigó - però pensem que també hi ha solucions per a això (per exemple: hi ha solars buits; cal que Canigó sigue un carrer de dos direccions?; es compensarien posant aparcaments a Carrer Barcelona al lloc on tenen previst fer el carril bici, etc.).

2. Donat que sembla que la preferència final de l’ajuntament és de fer el carril bici pel Carrer Barcelona, com a usuaris habituals de la bicicleta com a mitjà de transport i, com a tals, coneixedors de les mancances en les infraestructures que l’afecten, ens agradaria o (a) trobar-nos amb els dissenyadors del projecte abans que es prenguen les decisions finals o (b) almenys aportar amb aquesta carta alguna reflexió sobre aquest disseny. Pensem que la millor opció seria fer el carril bici a la banda est del carrer Barcelona, perquè aquí les cruïlles vénen des de carrers amb menys trànsit i menys habitats. A més a més, les bicicletes que van en direcció sud, sortint de Tortosa, aniran a la part dreta del carril bici i veuran els cotxes que vénen pel carrer Barcelona de cara, cosa que sempre aporta més seguretat. També ens agradaria que el carril bici estigués separat del trànsit amb separadors físics, no simplement una línia de pintura. Referent al disseny final, la nostra opinió és que el carril bici ha d’anar a la banda est, el trànsit al mig, i la filera d’aparcaments a l’oest, i així evitarem el perill dels moviments de cotxes intentant aparcar i/o obrint les portes de cop sense mirar. També, evidentment, s’hauria d’usar els mètodes habituals de senyalitzacions i actuacions físiques per tal de pacificar el trànsit, ja que és un carrer urbà i un dels dos carrers principals (com Av. Canigó) per a portar xiquets a l’escola nova.


Gràcies per la vostra atenció,

El col·lectiu Me Moc En Bici.

26 juny 2015.

domingo, 14 de junio de 2015

Mirem al futur?

Us oferim un altre article d'un membre del col·lectiu, publicat al Cop d'Ull al mes de juny 2015


Mirem al futur?
En la pel·lícula Camp de Somnis, Kevin Costner és un granger que viu al mig del no-res a Iowa intentant guanyar-se la vida cultivant panís en una d’aquelles granges enormes lluny de les ciutats que sovint veiem a les pel·lícules de Hollywood. Un dia sent una veu dient-li que ha de construir un camp de baseball, per a un motiu estrany i poc esperat. Literalment, la veu li diu “Si ho construeixes, ells vindran” i efectivament això és el que li passa (sense voler explicar-vos gaire com acaba la pel·lícula per no fer un spoiler).

Bé, aquesta frase podríem aplicar-ho a moltes coses en la vida. Tornant al nostre tema mensual també;  hem de fer una ciutat basada només en com ens movem ara, o cal pensar en el futur i construir la ciutat que volem? Sovint sentim, “Pels pocs ciclistes que sou, ja està bé la ciutat amb les infraestructures que tenim”. Però, això ja ens va bé, o volem realment anar de cara a ciutats més sostenibles, més amables, i més sanes, amb els beneficis evidents que comporten per a tothom? Sí és així, cal pensar més allà. En comptes de quedar-nos tal com estem, si “construïm” - o actuem - veurem com sí, és veritat, la gent vindrà i usaran les infraestructures noves. Vull dir tota aquella gent que ara per ara no utilitza la bicicleta com a mitja de moure’s dins de les ciutats pels diferents problemes o temors que noten. Els ciclistes que sempre hem anat en bici, continuarem usant-la sigui com sigui la ciutat, però cal fer una aposta per a promoure i animar a tots aquells usuaris “en espera” per a que també agafin la bicicleta. 

Cal fer els carrils bicis i aparcaments apropiats, i busca la manera d’esquivar allò que ara la gent percep com a problemes – per exemple, punts claus on el carril bici o Via Verda ha de travessar una carretera o carrer important. Cal planificar nous edificis pensant en la gent que vol usar la bicicleta. Cal preparar els llocs de feina i les escoles per a la gent que hi vulgui venir en bicicleta. Cal facilitar l’ús de les bicicletes per a tota aquella gent que de moment no ho té clar del tot.

I mirant a fora de Tortosa i Roquetes, si aprofitem de veritat totes les possibilitats que les nostres ciutats tenen, també la gent hi vindria – i falta que ens fa per a ajudar les economies locals! Estem al mig de tot físicament - de les Terres de l’Ebre, entre mar i muntanya, al mig de la Via Verda. Fent unes infraestructures publiques valentes i animant al sector privat, podríem estar al mig de veritat com a punt de referència del turisme modern – rural, ecològic, sostenible, de qualitat. Si ho construïm, ells vindran!

Brian, membre de Me Moc En Bici
Article publicat al Cop d’Ull, juny 2015

sábado, 13 de junio de 2015

Per què no vaig en bicicleta?

Us oferim un altre article d'un membre del col·lectiu, publicat al Cop d'Ull al mes de maig 2015


Per què no vaig en bicicleta?
En un article anterior vaig dir que Tortosa-Roquetes-Jesús són poblacions potencialment ideals per anar en bici per un cúmul de motius – ciutats planes i petites, amb bon clima etc. Des de llavors algunes persones m’han explicat els seus motius per no anar en bici, o les dificultats que hi veuen. Intentaré resumir-los aquí, i algun contra-argument meu per a veure si us puc acabar de convèncer.
Sovint la gent parla de la pluja i el vent i, efectivament, anar en bici en dies així no és gaire agradable. Però hem de recordar que “anar en bici” no vol dir “anar en bici cada dia encara que nevi”! Gairebé tots tenim un cotxe o un paraigua i abric per aquests dies quan no veiem clar lo d’agafar la bici. No és obligat usar-la cada dia – si anem 2 dies a la setmana, sempre és millor que no cap! 

La seguretat – “...i sí em roben la bicicleta?” Bé, mirat amb filosofia, com que igualment estalviaries uns 500€ l’any usant la bici, no passa res si t’ho roben una vegada a l’any! Però tampoc aquest és el cas. Toquem ferro, però en 20 anys pedalejant per Tortosa no m’ho han robat mai. És una ciutat bastant tranquil·la. Una altra opció – sobretot pels que tenim bicicletes de games més cares – és la de tenir una de vella, de segona mà, per l’ús diari i guardar la bona pel cap de setmana. Això també solucionaria una altre preocupació – sobretot dels  jovens – la de “...i si m’ho ratllen?”

El problema de viure en un pis – com pujar la bicicleta al pis i on guardar-la? Bé, potser no tothom té aquesta solució al seu carrer però podeu preguntar a gent que lloga magatzems o parkings soterranis per a guardar-ho. També es pot agafar una bicicleta plegable.

Seguretat vial. És veritat, mentre poca gent usa la bicicleta, és difícil que alguns conductors – generalitzant – agafen el costum de anar més espai i respectar als ciclistes. No obstant això, no vivim a ciutats massa problemàtics i també hem d’afegir que cada cop més n’hi ha més carrils bicis que eviten aquest tipus de situació.

I un últim problema que de vegades surt a les converses – “...i que dirà la gent?” Segurament diran que ets un boig, friki, vegetarià, hippy, hipster o alguna cosa així ja que de moment a Tortosa i voltants, anar a la feina o a l’escola en bici continua sent una activitat minoritària. Bé, potser seràs un friki, però un friki amb més bon salut físic i mental, amb més diners a la butxaca, i entrant als llocs mentre altres encara busquen un lloc per a aparcar!

Brian, membre del col·lectiu Me Moc En Bici
Article publicat al Cop d’Ull, maig 2015

domingo, 31 de mayo de 2015

6 de juny, Pedalada Urbana

El dia 6 de juny farem una volta per Tortosa, pels nous carrils bicis i/o llocs on fan falta, per a compartir opinions i sugeriments sobre el tema de moure'ns per Tortosa. Vindreu?


miércoles, 13 de mayo de 2015

Et mous en bici?

Et mous en bici? Posa't la tarjeta de Me Moc En Bici!
Es pot descarregar aquí, només cal imprimir-ho, plastificar-ho i penjar-ho a la bici!viernes, 8 de mayo de 2015

La faena feta no fa destorb - netejant el camí

Ahir vam anar uns quants membres de Me Moc En Bici a netejar de pedres la connexió entre la Via Verda i el "camí de Fabra"!miércoles, 22 de abril de 2015

Petits canvis => grans canvis (28)

No hi ha diners, diuen, per a fer grans obres - però de vegades, no fa falta gaire diners per a usar l'imaginació i fer canvis petits a la ciutat. Canvis que ho farien molt més fàcil moure's-en en bicicleta. Si en teniu idees i ens els voleu fer arribar, juntament amb fotos si cal, els podem penjar aquí al blog (si voleu) i portar-los als ajuntaments locals per a que els estudien. Els podeu enviar a memocenbici@gmail.com  Gràcies! Ja hem rebut idea no. 28 ...

El camí (Carretera vella d'Amposta) entre Tortosa i Campredo. Es podria senyalitzar millor que és un camí de bicicletes també, fins i tot donant prioritat a les bicis als llocs més estrets.
També hi ha llocs no tan estrets (p.e. vora al canal més a prop de Tortosa) on es podria fer un carril bici separat del camí com es veu a la segona foto.

 

miércoles, 15 de abril de 2015

Petits canvis => grans canvis (27)

No hi ha diners, diuen, per a fer grans obres - però de vegades, no fa falta gaire diners per a usar l'imaginació i fer canvis petits a la ciutat. Canvis que ho farien molt més fàcil moure's-en en bicicleta. Si en teniu idees i ens els voleu fer arribar, juntament amb fotos si cal, els podem penjar aquí al blog (si voleu) i portar-los als ajuntaments locals per a que els estudien. Els podeu enviar a memocenbici@gmail.com  Gràcies! Ja hem rebut idea no. 27 ...

Quan vas pel carril bici a la vora del riu a la zona del Temple, aquí pots continuar i agafar el camí que porta cap a Campredo, Amposta... o pots travessar el pas de vianants a mà esquerra i agafar el carril bici del Carrer Mossén Manya. Potser estaria bé senyalitzar aquesta opció per la gent que no és de Tortosa i no ho sap.

martes, 14 de abril de 2015

La tolerància

Us oferim un altre article d'un membre del col·lectiu, publicat al Cop d'Ull al mes de abril 2015La tolerància
Passen els anys, i tot continua igual. Avui parlo d’un cas molt concret que no ha millorat amb el pas dels anys, però segurament la lliçó es ampliable a altres indrets de les nostres poblacions. 

Gairebé cada dia he de passar per la zona d’El Temple de Tortosa per diferents motius. Als voltants de l’Escola El Temple hi ha diversos passos de vianants, i un carril bici. També hi ha llargues fileres d’aparcaments i uns aparcaments més grans just a l’altra banda de l’Avinguda Generalitat (conegut col·loquialment com “els aparcaments d’Alqueza”), a 3 minuts a peu de l’escola. El cas és que, degut a que alguns pares que venen a deixar o buscar els seus xiquets a les hores d’entrada i sortida volen aparcar el més a prop possible i no en els llocs adequats, gairebé cada dia ens trobem amb cotxes aparcats damunt dels passos i dins del carril bici (quan no estan directament damunt de la plaça, o les voreres!). Es veu que això es diu “tolerància”. Com que “no hi ha lloc per a aparcar”, ens diuen que hem de ser tolerants “per només dos minuts” i deixar que la gent aparqui on vulgui.

Doncs, crec que aquesta “tolerància” (suportar en els altres quelcom que hom desaprova) no ens porta a cap bon port. Per “tolerar” aquests conductors incívics, els altres usuaris de l’espai públic, com són els vianants o ciclistes (o fins i tot altres conductors), sovint hem de passar per situacions incomodes o de perill. Els xiquets esperaran dos minuts per a que el conductor mou el cotxe, o intentaran travessar el carrer en un altre lloc amb poca visibilitat, per exemple?Els petits que estan  començant a anar en bici hauran de passar per un laberint d’obstacles? I resulta que aquesta “tolerància” normalment només va en una direcció – que diríem els conductors (m’incloc perquè jo també en sóc, de conductor, com la majoria de vianants o ciclistes) si deixéssim bicicletes dins els aparcaments dels cotxes, o els vianants decideixen fer un ball de “només dos minuts” al mig de la Generalitat? Sembla ser que la paraula “tolerància” bàsicament es resumeix en “el cotxe és el rei”. 

Per més inri, molts dies els xiquets veuen la policia local vigilant la sortida de l’escola, i veuen que els seus pares aparquen malament a 20 metres i no els passa res – una bona lliçó per a la generació del futur. En aquest cas concret, a més a més, no té gaire sentit tolerar aquesta situació, havent-n’hi centenars de llocs per aparcar correctament a 3 minuts de l’escola !

M’agradaria pensar que les bicis, els vianants, i els cotxes poden conviure a la ciutat, però crec que de moment aquesta convivència està lluny encara. Gairebé tot es fa pensant primer en els cotxes i desprès en els demés – la nova escola de la Raval de Sant Llàtzer és un bon exemple de com tot segueix igual. Una pena, ja que per molts motius (entre ells, la seguretat dels nostres xiquets) ens aniria millor a tothom una mica més de respecte!

Brian